مقیاس عشق مثلثی استرنبرگ

این پرسشنامه، سه بُعد از عشق را که عبارتند از صمیمیت، حرارت و تعهد، می‌سنجد.