آزمون هیجان خواهی زاکرمن

مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ، شامل 40 ماده دو عبارتی است. این مقیاس، 6 عامل را که عبارتند از:

  1. هیجان خواهی
  2. تجربه طلبی
  3. ماجراجویی
  4. ملال‌پذیری
  5. تنوع‌طلبی
  6. عامل گریز از بازداری

را می‌سنجد. برای اولین بار در ایران هنجاریابی شده است. دارای اعتبار و روایی مطمئنی است.