پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانی

این پرسشنامه توسط سرکارخانم زهرا طلا ئیان در سال 1392 گردآوری و بر روی گروهی 400 نفره شامل 200 دختر دبیرستانی و 200 پسر دبیرستانی هنجار یابی شده‌است. پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانی سه عامل به شرح زیر را می سنجد.  عامل اول، تنظیم هیجانی که به معنای توانائی مواجهه سازگارانه با هیجانات مخالف یا منفی، با استفاده از شیوه‌های خود تنظیمی است که شدت یا طول مدت حالات چنین هیجاناتی را بهبود بخشیده و نیز قابلیت ایجاد شرایط لذت بخش برای سایر افراد وپ نهان کردن هیجانات منفی خود به منظور اجتناب از آسیب رساندن به احساسات دیگران را در بر می‌گیرد.

عامل دوم، ارزیابی و ابراز هیجان که به معنای توانائی تشخیص و فهم هیجانات خویشتن سایر افراد بر اساس سرنخهای موقعیتی و بیانی که معنای هیجانی آنها با توافق فرهنگی همراه است.  عامل سوم، بهره برداری از هجان که شامل توانائی استفاده از اطلاعات هیجانی در تفکر، عمل و مسئله گشائی است.  دامنه سنی این پرسشنامه نوجوانان و بزرگسالان است. پایایی این پرسشنامه77/0می‌باشد و روائی دارد.