آزمون هوش هیجانی 20 سوالی

آزمون حاضر وضعیت عاطفی فرد را در زمینه‌هایی از قبیل محبت و نفرت، غم و اندوه، ‌وحشت و خشم، حسادت و ‌کمرویی در روابط بین فردی بررسی می‌کند. برخلاف آزمون‌های هوشی دیگر، در این آزمون نمره گذاری که فرد بتواند خود را با دیگران مقایسه کند ، ‌وجود ندارد. غالباً مهمترین ثمری که پاسخ دادن به این آزمون دارد ، رسیدن به این ایده است که من قادرم واکنش‌های عاطفی – هیجانی خود را تغییر دهم.