آزمون هوش هیجانی بار– اُن

آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد که دارای 90 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌ اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) است. هوش هیجانی(EQ) توانایی کنترل حالت‌های اضطراب‌آور و کنترل واکنش‌ها و به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. به طور کلیEQ یک مهارت اجتماعی است  نتایج حاصل از هنجاریابی در کشورهای متعدد، از جمله ایران، نشان داده‌است که آزمون از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.