پرسشنامه سازگاری نوجوانی

پرسشنامه سازگاری نوجوانی دانش‌آموزان دبیرستانیAISS اثر شینها توسط دکتر ابوالفضل کرمی ترجمه شده است. این پرسشنامه در صدد بوده تا دانش‌آموزان گروه سنی 14 تا 18 ساله با سازگاری خوب را از دانش‌آموزان ضعیف در سه حوزه سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) جدا کند. این پرسشنامه دارای 30 سوال می‌باشد.