پرسشنامه سنجش سازگاری بل بزرگسالان

این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و یکصد و شصت سؤال را شامل می‌شود. پرسشنامه، پنج سطح سازگاری شخصی و اجتماعی زیر را اندازه‌گیری می‌کند:

  1. سازگاری در خانه
  2. سازگاری تندرستی
  3. سازگاری اجتماعی
  4. سازگاری عاطفی
  5. سازگاری شغلی

پرسشنامه از اعتبار و پایایی برخوردار است.