پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان دبستانی

مقیاس مقبولیت اجتماعی به وسیله فورد و رابین (1970) به منظور اندازه‌گیری نیاز به تایید اجتماعی در کودکان ساخته شده است. این مقیاس دارای 28 سؤال بسته پاسخ است و در فرم تحقیقی بر روی دانش‌آموزان ایرانی،تعداد سؤال‌ها به 17 تغییر یافت. بررسی‌های روان‌سنجی حاکی از آن است که پرسشنامه مذکور از حد قابل قبولی از اعتبار و پایایی برخوردار است.