مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

این مقیاس با 90 سؤال جهت سنجش بلوغ اجتماعی درمیان کودکان عادی توسط رائو ساخته شده است. سه بعد:

  1. کفایت شخصی
  2. کفایت میان فردی
  3. کفایت اجتماعی

به وسیله آن ارزیابی می‌شود. درمقاطع ابتدایی تا پیش دانشگاهی کاربرد دارد. مقیاس ازاعتبار و پایایی برخوردار است.