مقیاس رشد اجتماعی واینلند

مقیاس بلوغ اجتماعی وایلند یکی از مقیاس‌های تحولی است که سن اجتماعی(SA) و بهره اجتماعی(SQ) را اندازه‌گیری می‌کند. این مقیاس دارای 117 ماده است و گستره سنی تولد تا بالاتر از 25 سالگی را در برمی‌گیرد. ماده‌های مقیاس در هشت طبقه تقسیم شده‌است: خودیاری عمومی، خودیاری در غذا خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خود فرمانی، اشتغال، ارتباط زبانی، جابجایی و اجتماعی شدن. مقیاس در هر یک از گروه‌های سنی از تولد تا 30 سالگی هنجاریابی شده‌است و دارای اعتبار و پایایی است.