پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب

این پرسشنامه مرکب از دو شکل الف(برای مردان) و ب(برای زنان) با 10 سؤال برای هر یک است. پرسشنامه، میزان سازگاری هر زوج را اندازه‌گیری می‌کند. دارای پایایی، اعتبار و جداول هنجاری برای افراد شاغل در 6 حرفه معلمان مدرسه، معلمان کالج، پزشکان، حقوق‌دانان، بازرگانان و کارمندان است.