آزمون مهارت‌های ارتباطی

تدوین این آزمون اثر دکتر ابوالفضل کرمی است و به منظور ارزیابی سطح کلی مهارت‌های ارتباطی افراد تهیه شده است. پرسشنامه شامل 34  گویه است و ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.