افکار قالبی درباره ایدز

این پرسشنامه اثر ویلیام ای.اسنل و همکاران است و چهار گروه از افکار قالبی مرتبط با ایدز را اندازه‌گیری می‌کند:

  1. عقاید قالبی جهانی درباره ایدز با 30 عبارت
  2. نگرش‌های شخصی پیرامون ایدز با 35 عبارت
  3. مسائل پزشکی درباره ایدز با 30 عبارت
  4. مسائل جنسی پیرامون ایدز با 20 عبارت

پرسشنامه دارای روایی و پایایی است.